h
1 juli 2015

Declaraties moeten transparant zijn

Foto: Toine van Bergen / toinevanbergen.blogspot.com

In een artikel in Dagblad de Limburger van 1 juli wordt ingegaan op de declaratieregels voor bestuurders van de provincie. Daarin staat dat de provincie voortaan declaraties censureert uit angst voor nieuwe affaires. Het gaat hierbij om een aanpassing van de regels die nog door het vorige college is gedaan, na de affaire rondom Mark Verheijen. De SP is hierover altijd heel helder geweest. Declaraties moeten transparant zijn, zodat gecontroleerd kan worden of de bestuurders zich aan de regels houden. Daarnaast vindt de SP dat bestuurders zich sober moeten opstellen als ze gebruik maken van de voorzieningen die er voor hen zijn. Het gaat immers om publiek geld en daarmee moet zuinig worden omgegaan.

Lees verder
21 juni 2015

Traffic Informers behouden voor Limburg

Foto: Traffic Informers / trafficinformers.nl

Het project Traffic Informers blijft behouden voor Limburg. Voor dit project vertellen verkeersslachtoffers, die voor hun leven zijn getekend, hun verhaal aan scholieren. In het afgelopen maart verschenen evaluatierapport van het verkeersveiligheidsproject stond vermeld dat Gedeputeerde Staten er mee wilde stoppen na 2015. Dit ondanks dat het project juist ontzettend succesvol is. Reden voor Statenlid Bianca Evers om namens de SP samen met de VVD in de Statenvergadering van 19 juni een motie in te dienen voor behoud van het project. Deze kreeg de volledige steun van Provinciale Staten.

Lees verder
19 juni 2015

OV-concessie Limburg: Marktwerking heeft gefaald

Foto: Arriva / regionoordwestfryslan.nl

De Limburgse OV-concessie is uitgelopen op een drama. Abellio ging via de NS en een corrupte voormalig bestuurder van Veolia alle perken te buiten om verzekerd te zijn van een opdracht ter waarde van miljoenen euro’s. Juristen gaan er nu met de buit vandoor, de reizigers hebben het nakijken. De marktwerking in het openbaar vervoer heeft gefaald.

Lees verder
18 juni 2015

Twee miljoen voor Calamiteitenfonds Mijnwaterschade

Foto: 1limburg / 1limburg.nl

De Provincie Limburg, mede namens voormalige ‘mijngemeenten’, en Minister Kamp regelen op korte termijn de financiering voor een stichting die een nieuw Calamiteitenfonds Mijn(water)schade van twee miljoen euro gaat beheren. Voormalig lid van de Tweede en Eerste Kamer, Jan de Wit, is bereid gevonden om kwartiermaker/voorzitter van de op te richten stichting te worden.

Lees verder
20 mei 2015

SP stelt vragen over aanpak ganzenoverlast

Foto: bnr / www.bnr.nl

Tot voor kort stond EU-wetgeving de vergassing van ganzen niet toe. Per 1 juni van dit jaar komt daar echter verandering in en mag CO2 gebruikt worden om ganzen te doden. De maatregel is vooral genomen om schade aan de landbouw te voorkomen. De SP wil onder andere van het College van Gedeputeerde Staten weten of er gekeken wordt naar diervriendelijke alternatieven.  

Lees verder
16 mei 2015

SP geschokt door nieuwe onthullingen uitbuiting bij bouw A2-tunnel

Foto: cob.nl / www.cob.nl

De SP in Limburg is geschokt door nieuwe onthullingen over uitbuiting van buitenlandse werknemers bij de bouw van de A2-tunnel in Maastricht. De SP heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur en wil dat de provincie onderzoekt of er stappen te ondernemen
zijn tegen het bouwconsortium Avenue2.

Lees verder
12 mei 2015

SP Limburg blijft tegen megastallen en NGB

De SP zit in Provinciale Staten van Limburg in de coalitie, samen met CDA, VVD, D66 en PvdA. Nu denken sommige mensen dat de houding van de SP fractie op het gebied van milieuthema’s als intensieve veehouderij omslaat. De SP heeft in het verleden fel actie gevoerd tegen megastallen en zal dat ook blijven doen. Dat geldt natuurlijk ook voor de gigastal ‘Nieuw Gemengd Bedrijf’ (NGB). Aantasting van het leefklimaat door geuroverlast en gezondheidsrisico’s zijn daarvoor de belangrijkste redenen. Helaas hebben Provinciale Staten van Limburg al in een eerder stadium goedkeuring gegeven aan de bouw van megastallen die veel overlast veroorzaken en voor het NGB. Dit is op politiek niveau moeilijk terug te draaien.

Lees verder
11 mei 2015

SP stelt vragen over gewijzigde plannen en bomenkap N280 Weert

De SP in Limburg heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de gewijzigde plannen voor de N280 tussen de A2 en Weert. Volgens de nieuwe plannen moeten 400 beeldbepalende bomen langs de huidige weg gekapt worden. Eerder gaf de gemeenteraad van Weert juist voorkeur aan varianten waarbij de bomen behouden zouden blijven. De gemeente lijkt nu totaal verrast te worden door de gewijzigde plannen en de kap van de bomen. De SP heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. Ook wil de SP weten in hoeverre het behoud van bomen langs provinciale wegen meetelt bij het maken van plannen.

Lees verder
30 april 2015

Bespreking coalitieakkoord in Provinciale Staten

Woensdagavond 29 april werd het coalitieakkoord van CDA, SP, VVD, D66 en PvdA besproken in Provinciale Staten. De nieuwe fractievoorzitter Bram Schaminée voerde namens de SP het woord, waarbij hij inging op de belangrijkste punten uit dit akkoord voor de SP. Vervolgens werden de nieuwe gedeputeerden (provinciebestuurders) benoemd. Daan Prevoo en Marleen van Rijnsbergen benoemd als SP-gedeputeerden. Daarna werden hun opvolgers in de Staten benoemd, Huub Quaedflieg en Yolanda Claessens.

Lees verder
26 april 2015

Unanieme steun voor coalitieakkoord tijdens regioconferentie SP Limburg

Foto: Jan Abbink

Op zaterdag 25 april lag het coalitieakkoord van SP-CDA-VVD-D66-PvdA voor aan de leden van de Limburgse SP afdelingen. Het akkoord werd gepresenteerd door de twee onderhandelaars van de SP. Daarna was het aan de leden om hun reactie te geven en vragen te stellen. Vervolgens mochten zij hun stem uitbrengen. De leden stemden unaniem in met het akkoord en met de twee kandidaten van de SP voor het provinciebestuur. Dat betekent dat Daan Prevoo en Marleen van Rijnsbergen de eerste SP-gedeputeerden van Limburg zullen worden. Komende woensdag 29 april wordt het akkoord besproken in Provinciale Staten en zal het nieuwe provinciebestuur worden geïnstalleerd.

Lees verder

Pagina's