h

Vervuiling door mest moet worden aangepakt

5 april 2017

Vervuiling door mest moet worden aangepakt

Foto: Daniel Jolivet / flickr.com

Uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat het mestbeleid de bodem- en waterkwaliteit de afgelopen 10 jaar weinig heeft verbeterd. De huidige invulling van de Meststoffenwet voldoet niet. Vervuiling door mest moet worden aangepakt. De provincie heeft hierbij een belangrijke taak. Vandaar dat SP-Statenlid Peter Visser vragen heeft gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in een evaluatierapport van het Nederlandse meststoffenbeleid dat vooral de Zuidelijke Zandgronden (Oost Brabant en het noordelijk deel van Limburg) nog steeds een groot mestprobleem hebben met ernstige milieugevolgen. Het meststoffenbeleid heeft effect maar lost mestprobleem niet op. Het nitraatdoel is landelijk gezien bijna gehaald. De overschrijding in het zuidelijk zandgebied blijft echter hardnekkig.  De huidige invulling van de Meststoffenwet vermindert vervuiling daar nauwelijks. De huidige beleidsaanpak biedt weinig perspectief meer voor de oplossing van het mestprobleem en loopt tegen zijn grenzen aan. Naast lucht- en bodemvervuiling is vervuiling van grond- en oppervlaktewater een ernstig probleem. Regionaal maatwerk biedt meer perspectief en is nodig om de nutriëntendoelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Begrenzing van de omvang van veehouderijen blijft daarbij nodig.

Een ander probleem is mestfraude dat een mogelijke verklaring is voor een deel van de  overschrijding van het nitraatdoel.  De schade die deze fraude tot gevolg heeft is groot. Controle en handhaving voldoen niet. Mogelijk wordt 30 tot 40 procent van de mest niet volgens de mestregelgeving afgezet. De stikstof-fosfaatverhoudingen in getransporteerde dierlijke mest is volgens de mestbonnen aanzienlijk lager dan in aangewende mest volgens gehaltes zoals gebruikt in het bemestingsadvies. Dit suggereert dat er op papier meer fosfaat is afgevoerd dan in de praktijk.

Zonder afdoende maatregelen zullen verschillende milieudoelen niet gehaald. Vooral de gevolgen voor de waterkwaliteit zijn hierbij een grote zorg. Volgens de SP zijn nieuwe maatregelen noodzakelijk om aan de milieudoelstellingen te voldoen en heeft de provincie hierbij een belangrijke taak. Vandaar dat SP-Statenlid Peter Visser vragen heeft gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Reactie toevoegen

U bent hier