h

Vragen gesteld over Luchthaven Maastricht-Aachen

5 april 2019

Vragen gesteld over Luchthaven Maastricht-Aachen

Foto: onbekend / internet

In 2018 steeg het aantal klachten over hinder van vliegtuigen die opstijgen of landen op Maastricht Aachen Airport (MAA) naar ruim 39.000. Dat is een vertienvoudiging ten opzichte van 2016.

Dit is voor René van der Valk van de nieuw verkozen SP Fractie in het Limburgse parlement reden genoeg om aan de Gedeputeerde Staten vragen te stellen.

Hieronder ziet u de vragen die de SP-Fractie heeft gesteld;

Onlangs hebben we uit de media vernomen dat de jaarcijfers van het klachtenbureau Luchtverkeer in Limburg bekend zijn en daaruit blijkt dat er  een aantal zorgwekkende ontwikkelingen gaande zijn. 
Het aantal klachten in 2018 over de vluchten van en naar Maastricht Aachen Airport is vorig jaar fors toegenomen. Ook het aantal meldingen over de Awacs Basis in Geilenkirchen is flink gestegen. Er is sprake van ruim 39000 klachten over MAA, een toename van 280%. Ook het aantal klagers is verdubbeld. Ten opzichte van 2016 is er sprake van een vertienvoudiging van het aantal klachten. Er lijkt dan ook sprake te zijn van een exponentiële toename van het aantal klachten en klagers. 
 
Naar aanleiding van deze zorgwekkende ontwikkelingen heeft de SP fractie  de volgende vragen:
 
1) Is het College van GS bekend met het bestaan van het klachtenbureau Luchtverkeer in Limburg?  
 
2) Is het College van GS bekend met de jaarcijfers van het klachtenbureau Luchtverkeer in Limburg en zo nee is het College bereid deze jaarcijfers tot zich te nemen?
 
3) Is het College van GS het met de SP fractie eens dat het aantal klachten over laagvliegen, geluidshinder en uitstoot een exponentiële groei laten zien met een vertienvoudiging van het aantal klachten ten opzichte van 2016 en een verdubbeling van het aantal klachten in 2018 ten opzichte van 2017? 
 
4) Is het College van GS het met de SP fractie het eens dat deze exponentiële groei een directe relatie heeft met de toename van het aantal vluchten?
 
5) Is het College van GS voornemens om de klachten serieus te analyseren en mee te nemen in de beraadslaging over een mogelijke uitbreiding van de exploitatie van het vliegveld MAA?
 
6) Is het College van GS bereid om nu al maatregelen te initiëren om het aantal klachten in 2019 te reduceren en zo ja, is het College bereid om deze maatregelen met PS te delen?
 
 
Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn.
 
Namens de SP-fractie,
René van der Valk.
 
 
Nu is Gedeputeerde Staten aan zet en zullen zij de vragen schriftelijke beantwoorden dit vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende Statenvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt de verantwoordelijke gedeputeerde of de Commissaris van de Koning voor het verstrijken van de termijn de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn beantwoording alsnog zal plaatsvinden. 
 
Lees hier de vragen én de antwoorden.
 
 
 

Reactie toevoegen

U bent hier