h

SP stelt vragen na berichten over dierenleed in Limburg

7 januari 2019

SP stelt vragen na berichten over dierenleed in Limburg

Foto: Animal Rights

Vanmorgen werden er in de media schokkende beelden én een interview over dieronvriendelijke toestanden in de pluimveehouderij in Nederland, waaronder twee pluimveehouderijen in Limburg.

Na contact te hebben gehad met de actiegroep Animal Rights en daar aanvullende informatie te hebben ontvangen, heeft de SP Fractie besloten over deze situatie de volgende brief met vragen te sturen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Op de website van 1Limburg kunnen we lezen dat dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights een onderzoek heeft gedaan naar de leefomstandigheden van legkippen. Twee van de zogenaamde horrorkippenschuren zijn gelegen in de provincie Limburg.  Namen en adressen zijn bij onze fractie bekend.
Ook dit onderzoek toont aan dat er, ondanks veranderde wetgeving met als doel betere leefomstandigheden voor dieren, nog veel misstanden zijn in de dierhouderij, met name in de varkens- en kippenhouderij. Biggen bereiken nooit de volwassen leeftijd, omdat zij tussen de 4 en 6 maanden oud, als zij voldoende gewicht hebben bereikt, naar de slacht gaan. Kippen kunnen gemakkelijk een leeftijd bereiken van 8 jaar, maar worden met anderhalf jaar geruimd, omdat zij dan minder “productief” zijn.  Niet alleen de leefomstandigheden van de dieren zijn vaak slecht, maar ook komt er jaarlijks een groot aantal dieren om als gevolg van b.v. stalbranden of ziektes. Ook de Fipronil affaire heeft miljoenen kippen het leven gekost.

Vandaar onderstaande vragen.

 1. Heeft het College kennis genomen van het onderzoek van Animal Rights?
  Zo ja, wat gaat c.q. kan het College doen om deze misstanden aan te pakken? Welke instantie is hier het bevoegd gezag om in te grijpen?
  Zo neen, is het College bereid om zo snel mogelijk alle beschikbare informatie in te winnen en vervolgens concrete stappen te ondernemen (richting de bevoegde instantie(s)) om hier een einde aan te maken?
 2. Limburg wil graag koploperprovincie zijn op allerlei terreinen. Minister Schouten van Landbouw heeft een visienota inzake kringlooplandbouw geschreven.
  Is het College het met de SP eens dat dieren geen product noch een productiemiddel (moeten) zijn en dat zij dus ook recht hebben op een dierwaardig bestaan dat ook recht doet aan hun specifieke behoeften?
  Zo ja, is het College dan bereid om alles in het werk te stellen om de wetgeving zodanig aangepast te krijgen dat het dierenwelzijn met aandacht voor de specifieke levensbehoeften van het individuele dier recht wordt gedaan en maximaal geborgd wordt?
 3. Is het College het met de SP eens dat, ondanks alle goede bedoelingen en technische innovaties, de intensieve veehouderij geen recht kan doen aan de specifieke levensbehoeften van dieren en dan met name kippen en varkens?
  Zo ja, is het College dan ook bereid om boeren, die willen overstappen op dierwaardigere bedrijfsvoering, hierbij maximaal te ondersteunen?
  Zo neen, wat moet er dan nog gebeuren voordat het College overtuigd is?

Deze vragen moet het College binnen een afgesproken termijn beantwoorden

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier