h

SP bezorgd over ontwikkelingen Belevenispark Heel

7 oktober 2015

SP bezorgd over ontwikkelingen Belevenispark Heel

Op 12 januari ondertekenden de provincie Limburg, gemeente Maasgouw en stichting Daelzicht de samenwerkingsovereenkomst belevenispark Daelzicht te Heel. In deze samenwerkingsovereenkomst werd afgesproken dat er binnen 12 maanden een business case zou liggen. Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels afgerond, maar de business case is nog steeds niet opgeleverd door stichting Daelzicht. In de tussentijd groeit de weerstand in de samenleving tegen dit belevenispark op de locatie Daelzicht in Heel. Dit blijkt naar aanleiding van het artikel “Protestgroep tegen belevenispark krijgt veel steun” in Dagblad de Limburger op 24 september jongstleden. Reden voor de SP om kritische vragen te stellen. 

Het park Daelzicht is per 1 oktober gesloten voor het publiek. Een park dat sinds 1832 al open is voor publiek wordt nu zomaar gesloten om testcases uit te voeren, terwijl de business case nog steeds niet klaar is. De SP maakt zich grote zorgen over de huidige ontwikkelingen rond het belevenispark en de grote maatschappelijke weerstand. Ook de natuur wordt bedreigd omdat het belevenispark gedeeltelijk in een goudgroene natuurzone uit het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) gevestigd moet gaan worden. Toch verstrekt de provincie geld aan stichting Daelzicht voor een haalbaarheidsonderzoek naar het belevenispark in Heel. De SP wil van de provincie weten of het belevenispark aan de eisen van het POL voldoet.

De provincie Limburg heeft in 2012 115.000 euro ter beschikking gesteld aan stichting Daelzicht om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar het belevenispark Daelzicht in Heel. Deze studie moest gaan uitwijzen of plannen haalbaar zijn in financiële en maatschappelijke zin. Dit haalbaarheidsonderzoek zou bestaan uit meerdere onderdelen en de resultaten van deze deelonderzoeken moesten verbonden worden in een business case. In de samenwerkingsovereenkomst werd vastgelegd dat deze business case binnen 12 maanden afgerond moest zijn. Echter stichting Daelzicht heeft na drie jaar nog steeds geen business case aangeleverd. De SP wil van het college van GS weten hoe men er tegenover staat dat stichting Daelzicht de afspraken uit het gezamenlijke convenant niet nakomt.

Volgens de haalbaarheidsanalyse van Arcadis naar het belevenispark worden er 600.000 bezoekers per jaar verwacht, 1.650 per dag. Dit heeft grote invloed heeft op de omliggende natuur en op de rust in het dorp Heel en brengt onder andere geluidsoverlast met zich mee. Dit stuit op grote maatschappelijke weerstand. Dit blijkt onder meer uit de door actiegroep ‘Belevenispark NEE’ 1548 opgehaalde handtekeningen tegen het belevenispark op locatie Daelzicht.

In het coalitieakkoord Maasgouw 2014-2018 staat de volgende zin: “Als verder blijkt dat het belevenispark zal leiden tot een impuls voor zorg en economie zal de gemeente Maasgouw samen met de provincie Limburg eenmalig een substantiële financiële bijdrage leveren die is afgestemd op de omvang van deze impuls”. De SP wil weten wat deze bijdrage precies inhoudt en of deze reeds in de begroting is opgenomen.

Er wordt op dit moment al volop reclame gemaakt voor het belevenispark en stichting Daelzicht heeft hiervoor al een communicatiemanager ingehuurd, terwijl de business case nog niet eens is afgerond en de politiek hier nog niet over heeft besloten. De SP is daarom van mening dat dit geld beter aan de zorg besteed kan worden.

Reacties

Het feit dat de burgemeester van Maasgouw al vanaf dat de plannen bekend zijn gemaakt door stichting Daelzicht, de belangen van de komst van dit park belangrijker vindt dan de belangen van de inwoners van Heel mag wat mij betreft ook aan de kaak gesteld worden. Een burgemeester die partijdig is en dit zelfs ondertekend heeft tijdens een handtekeningen actie die Daelzicht voor de komst van het park georganiseerd had, daar mag op zijn minst kritisch naar gekeken worden!

De laatste zin van het artikel gaf ik jaren geleden, toen ik er zelf nog werkte al aan. Toen werd er letterlijk tegen mij gezegd dat ik me er niet mee moest bemoeien en dat het uit een ander "potje" kwam. Belachelijk dit, terwijl iedereen in Nederland zich zorgen maakt over de zorg!

De sp moet zich druk maken om zaken die belangrijk zijn voor het volk ( en dat is niet de elite van heel ) kijk maar eens op st anna wat voor zooi het daar is .

HI,

Graag wil ik je het volgende laten weten. Deze brief heb ik doen toekomen aan een fractie in Maasgouw. Wellicht kunne jullie indirect iets met mijn vragen.

Vriendelijke groet,

Beste Bas,
Gisteren is de info bijeenkomst Daelzicht zoals jullie weten niet doorgegaan.

Het volgende zit mij als burger van de gemeente Maasgauw dwars. Daelzicht roept voortdurend op tot een onderlinge dialoog tussen partijen. Inmiddels krijg ik een naar gevoel over mogelijke verstrengeling van belangen tussen Burgemeester en Bestuur van de Stichting Daelzicht.

1. Er wordt gewag gemaakt van mogelijke AZC achtige toestanden. De reden voor afgelasting van de bijeenkomst gisteren, zoals vermeld in de media en huis aan huis brief van Stichting Daelzicht.
Ook via de pers verneem ik dat de burgemeester en bestuur van Daelzicht uit veiligheidsoverwegingen deze bijeenkomst hebben afgelast. Wij als burger worden daarmee bestempelt als een soort Hooligan.
Ik kan u verzekeren dat ik in mijn brede kring geen enkele opmerking heb vernomen, die vermoedde onregelmatigheid, zou kunnen doen vermoeden.

Vraag: Klopt het dat de burgemeester deze uitlatingen heeft gedaan over eigen burgers en waarop zijn deze feitelijk gebaseerd?

2. Tijdens de vorige bijeenkomst in Don Bosco zijn Video opnames gemaakt. Ter plaatste werd tot vier maal toe door Daelzicht bestuur aangegeven dat deze video openbaar toegankelijk zou worden gemaakt via internet.
Deze video toont een keurig democratisch proces, in goede orde en met wederzijds respect. Tot nu toe is Daelzicht deze belofte niet nagekomen.

Vraag: Hebben politieke gremia deze film wel kunnen bekijken?

3. Op de nieuwe Facebook pagina belevingspark JA ( gisteren gelanceerd), is vermeld dat eenieder persoonlijk in contact kan treden met Daelzicht om zich te laten informeren.

Vraag: Is hier sprake van een nieuwe vorm van democratie, inspraak, klankborden?

4. Ook de info bijeenkomsten met personeel werden klaarblijkelijk afgezegd.

Vraag: Was daar ook sprake van een verhoogd veiligheidsrisico?

5. En dan de toegezegde businesscase Tot vier maal toe is de inleverdatum uitgesteld. Het is inmiddels februari. Deze kwestie is door alle gedoe momenteel publiekelijk uit het oog geraakt, zoals ik kan constateren!

Vraag: Is er mogelijk sprake van een maskerade of strategische afleiding manoeuvre. Zijn jullie als politieke partij wel geïnformeerd over de BC. Is daarmee voldaan aan de belofte van Daelzicht?

6. Daelzicht voert al langer een mediaoffensief uit . Graag verwijs ik naar “ de held van de dag” wekelijks in L1 en de gisteren gelanceerde Facebook pagina “ BelevingsparkJA”

Vraag: Draagt de Gemeente direct of indirect bij aan de kosten hiervan?

Graag tot slot de algemene opmerking dat ik als burger van Maasgouw graag serieus genomen wil worden! Tevens wens ik jullie fractie veel succes toe!

In afwachting van je reactie.

Met vriendelijke groet

Con Smeets MBA
Dalenbosweg 33
6097EP Heel

Reactie toevoegen

U bent hier