h

Nieuwe werkconferentie N280-West op initiatief SP

23 oktober 2015

Nieuwe werkconferentie N280-West op initiatief SP

Foto: Provincie Limburg / limburg.nl

Na een werkconferentie over de N280 begin september heeft de gedeputeerde de opdracht gekregen om de kosten per wegonderdeel inzichtelijk te maken. Ook zou in kaart worden gebracht wat het effect zou zijn van het eventueel schrappen van bepaalde maatregelen. Aangezien belanghebbenden tot dusver nauw zijn betrokken bij dit proces, lijkt het de SP een goede zaak om hen goed te blijven betrekken. Uit brieven van belanghebbenden hebben zij het gevoel dat dit op dit moment onvoldoende gebeurt. Vandaar dat de SP in de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid het voorstel heeft gedaan om op korte termijn een nieuwe werkconferentie te organiseren. Vervolgens kan dan hopelijk voortvarend aan de slag worden gegaan met de verdere uitwerking van aanpassingen aan deze weg.

In een brief  gaven verschillende belanghebbenden zoals Milieufederatie, dorpsraden, Limburgs Landschap en LLTB aan te hebben vernomen dat de weg niet volgens het vastgestelde budget aangelegd kan worden. Wellicht dat er aanpassingen nodig zullen zijn om alsnog binnen het budget te blijven. Bij het kijken naar deze eventuele aanpassingen willen deze belanghebbenden graag betrokken blijven. Zij geven echter aan dat voor hen op dit moment niet duidelijk is op welke manier zij betrokken blijven en dat zij slechts mondjesmaat worden geïnformeerd.

Door de door de provincie voorgerekende kostenoverschrijding leek het er bovendien op dat de trajectkeuze bij Baexem opnieuw ter discussie wordt gesteld. Dit terwijl er in februari 2014 een weloverwogen keuze is gemaakt. De gemeente Leudal stelt nu echter dat het alleen een bijdrage wil leveren aan een heroverwogen keuze voor een andere variant. Daarmee lijkt zij een door Provinciale Staten genomen besluit niet te respecteren en hiermee de provincie te chanteren. Wat de SP betreft gaat de provincie hier niet in mee.

Wat de SP betreft gaan we nu snel aan de slag met de volgende fase van het project. De SP stelde daarom in de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid voor om op korte termijn opnieuw een werkconferentie voor Provinciale Staten te organiseren, waar we oplossingen zoeken voor deze laatste pijnpunten van de N280 voor wat betreft het wegvak in de gemeente Leudal. Belanghebbenden zouden hierin ook een belangrijke rol kunnen vervullen. Verantwoordelijk gedeputeerde Geurts (PvdA) zegde toe zijn best te doen om deze werkconferentie eind november te gaan organiseren en waar mogelijk gebruik te willen maken van de inbreng van alle belanghebbenden. Hierna kan dan hopelijk voortvarend aan de slag worden gegaan met de verdere uitwerking van aanpassingen aan deze weg.

Reactie toevoegen

U bent hier