h

SP, VVD en GroenLinks pleiten voor overgangsregeling maatschappelijke organisaties

22 december 2008

SP, VVD en GroenLinks pleiten voor overgangsregeling maatschappelijke organisaties

De oppositiepartijen in het Limburgs Parlement SP, VVD en Groen Links zijn geschrokken van de wijze waarop gedeputeerde Wolfs uitvoering heeft gegeven aan het nieuwe subsidiebeleid voor de maatschappelijke organisaties. Tijdens een extra commissiebijeenkomst op vrijdagavond 19 december is op verzoek van commissieleden van SP, VVD, Groen Links en D66 besloten dat dit onderwerp op dinsdag 23 december om 18.30 uur tijdens een extra openbare commissievergadering op het provinciehuis zal worden besproken.

Inmiddels hebben een groot aantal Maatschappelijke Organisaties schriftelijk laten weten ‘verbijsterd’ en ‘verrast’ te zijn door de beschikkingen 2009, die afgelopen donderdag pas aan de organisaties schriftelijk werden medegedeeld. Jong Nederland Limburg voelt zich zelfs ‘geschoffeerd’. Voor de organisaties en de vele vrijwilligers heeft het nieuwe beleid van Wolfs desastreuze gevolgen, waarbij ontslagen en zelfs faillissementen onafwendbaar lijken. Een zevental organisaties hebben al aangekondigd gebruik te maken van hun spreekrecht om hun onvrede aan de commissieleden kenbaar te maken.

De Statenfracties van de SP, VVD en Groen Links zijn van mening dat er maar één oplossing is om de ontstane impasse tussen gedeputeerde Wolfs en de maatschappelijke organisaties te doorbreken en dat is dat er voor het komende jaar 2009 een overgangsregeling komt waarbij de subsidiebijdragen voor de maatschappelijke organisaties die in de nieuwe systematiek er op achteruitgegaan zijn, op het niveau van 2008 worden aangevuld. In de tussentijd kan samen met de maatschappelijke organisaties overleg plaatsvinden om te kijken hoe het nieuwe beleid wel uitvoerbaar is. Het nieuwe beleid en de wijze waarop het nu is uitgevoerd grenst aan onbetamelijk bestuur, waarbij de maatschappelijke organisaties als ‘partners’ van de provincie niet serieus zijn genomen. “We kunnen deze sociaal-maatschappelijke partners en de vele vrijwilligers die zij vertegenwoordigen niet in de kou laten staan”: aldus de drie fracties.

Hoe GS het formeel-juridisch gaat oplossen laten de fracties nog in het midden. Bovendien zijn de fracties van mening dat deze overgangsregeling tijd biedt om de totstandkoming van dit beleid en de rol van Provinciale Staten tegen het licht te houden. “Indien de gedeputeerde een overgangsregeling niet ziet zitten, roepen we desnoods een extra Statenvergadering voor 1 januari bijeen”: aldus de fracties van SP, VVD en GroenLinks”.

U bent hier