h

SP Limburg staat achter burgerinitiatief boerenlandbouw

30 november 2008

SP Limburg staat achter burgerinitiatief boerenlandbouw

Vrijdag 28 november werd in de commissie van de provincie 'Domein Fysiek' het burgerinitiatief besproken van het actiecomité Behoud
de Parel. Dit burgerinitiatief, dat breed gedragen wordt door de bevolking pleit voor het behoud van Landbouw rond Grubbevorst en wil de industialisering van de veesector met megastallen hiervoor tegen gaan. Daarvoor draagt men vele steekhoudende argumenten aan op het gebied van gezondheid, landschap, dierenwelzijn etcetera.

De SP fractie ondersteunt dit initiatief, hieronder een samenvatting van de inbreng van de SP fractie:

Bij de plannen voor megastallen gaan GS en de gemeente Horst aan de Maas eenzijdig uit van economisch rendement, de argumenten voor het milieu worden er alleen maar bij gesleept en deugen niet. Dit soort zaken dienen in een breed ecologisch perspectief geplaatst te worden: de mens in harmonie met zijn natuurlijke omgeving met verantwoordelijk gedrag voor alle aspecten van het leven. Dan worden de knelpunten van deze megaplannen zichtbaar:

- Per productie-eenheid verdwijnen arbeidsplaatsen.
- Verlies aan kwalitatief hoogwaardig werk en daarvoor bulkwerk in de bioindustrie.
- Landbouwbedrijven in de veesector (MKB's) zullen op lange termijn nooit kunnen concurreren tegen deze dierenindustrie en verdwijnen.
- Verlies van agrarisch mooi landschap door verrommeling.
- Kennis op het gebied van agrarische bedrijven in de veesector verdwijnt op den duur.
- Biologische landbouw wordt verder achter gesteld en niet gestimuleerd. Nederland is in Europa met beleid op dit gebied een onderontwikkeld land.
- De gevolgen voor de gezzondheid van mens en dier zijn onvoldoende onderzocht en alleen daarom al zijn megastallen nu onverantwoord.
- De planning van megastallen zijn niet in de geest van de reconstructie voor intensieve veehouderij zoals deze bedoeld is.
- Met het toestaan van deze megastallen dreigen we overigens in een verdere afglijdende schaal terecht te komen.
- De provincie gaat bij haar besluitvorming medeverantwoordelijkheid voor ontwikkelingen op mondiaal niveau uit de weg (regenwouden,
transport e.d.).
- Er is overigens duidelijk onvoldoende draagvalk bij de bevolking voor een megastallenbeleid. In de praktijk en uit de woorden van gedeputeerde Driessen blijkt overigens nu al dat er met regels voor megastallen zoals plaatsingsvoorwaarden gesjoemeld wordt. GS kijkt bijvoorbeeld niet op
een metertje meer of minder. Er zullen door een andere mestbehandeling vele extra dieren meer mogelijk zijn met de concurrentiegevolgen van
dien voor de landgebonden veebedrijven. Redenen te meer om er alles aan te doen om te voorkomen dat dierenproductie geindustrialiseerd wordt en ons in te zetten voor het behouden van veebedrijven voor de agrarische sector met de meerwaarde voor onze samenleving.

U bent hier