h

Provincie heeft taak in opvang zwerfjongeren

4 oktober 2008

Provincie heeft taak in opvang zwerfjongeren

De Statenfractie van de SP stelt dat de Provincie Limburg haar verantwoordelijkheid dient te nemen binnen de financiering van opvang voor zwerfjongeren. Op woensdag 1 oktober ontvingen de Statenfracties een schriftelijke onderbouwing (factsheet) van De Koraalgroep betreffende het faillissement van Stichting Zwerfjongeren Limburg en de continuering van de opvang van zwerfjongeren in Limburg. De SP is verheugd dat de opvang van zwerfjongeren dankzij een overeenkomst tussen de gemeenten en De Koraalgroep voorlopig is gegarandeerd. De SP maakt zich echter ook zorgen over de continuïteit en de financiering van deze opvang.

Uit de gegevens blijkt dat 37 opvangplaatsen worden gefinancierd door de gemeenten Heerlen (15), Maastricht (14) en Venlo (8). De SP constateert echter ook dat er medio september in totaal 161 jongeren in begeleiding waren van SZL, waarvan 110 ambulant en 51 in de opvang binnen de 3 pensions. Hiermee wordt feitelijk al aangetoond dat de financiering van de opvangplaatsen ontoereikend is. De capaciteit blijkt onvoldoende en er blijkt behoefte te zijn aan ten minste 14 extra plaatsen om de huidige hulpvraag te kunnen opvangen. Hier schuilt tevens een risico dat op de begroting van De Koraalgroep voor het onderdeel opvang zwerfjongeren opnieuw een tekort ontstaat.

De gemeenten en de zorgkantoren fungeren als opdrachtgever voor de opvang van zwerfjongeren 18+ voor opvang en ambulante begeleiding. De provincie is verantwoordelijk voor jongeren onder de 18 in het kader van de Wet op de Jeugdzorg en financiert crisisopvang via de jeugdzorginstellingen. Er is echter een groep jongeren die tussen wal en schip valt en waarvan de opvang vanuit de jeugdzorg en maatschappelijke opvang problematisch is vanwege meervoudige problematiek (schulden, drugsgebruik, psychiatrische problematiek, crimineel gedrag etc.).

Uit minder recente gegevens van de provincie (beleidsplan jeugdzorg 2004-2006) blijkt dat een fors aantal van 800 jongeren tot de risicogroep behoren. De SP constateert dat er onvoldoende inzicht is in de huidige omvang van de risicogroep. De financiering voor de opvang zwerfjongeren ligt nu bij de drie centrumgemeenten Heerlen, Maastricht en Venlo. Deze worden betaald uit de WMO-gelden. Deze financieringsbron is echter niet onuitputtelijk en de vraag rijst dan ook of de provincie vanuit haar verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg hier geen aandeel in dient te hebben. “De SP is van mening dat de provincie niet alleen haar verantwoordelijkheid voor jongeren onder de 18 dient te nemen, maar voor alle jongeren die hulpbehoevend zijn en dreigen af te glijden naar de onderkant van de samenleving”: aldus woordvoerder Daan Prevoo. De SP roept gedeputeerde Wolfs dan ook op voor een nieuwe inventarisatie van de risicogroep onder jongeren, een onderzoek te doen naar eventuele wachtlijsten en financiering van 14 extra plaatsen waarvoor nu geen dekking lijkt te zijn.

U bent hier