h

SP moties aangenomen gericht op Armoedebestrijding, Zorglandschap, Zorgbuurthuizen, Vliegbasis de Peel en Vakantieparken

10 november 2023

SP moties aangenomen gericht op Armoedebestrijding, Zorglandschap, Zorgbuurthuizen, Vliegbasis de Peel en Vakantieparken

Foto: Marianne Winthagen

Onderstaande 5 moties zijn in de vergadering van Provinciale Staten d.d. 10-11 jl. met een ruime meerderheid aangenomen bij de behandeling van de Begroting 2024:

Motie ‘Structurele aanpak armoedebestrijding’ waarin het college wordt opgeroepen om een provinciaal plan op te stellen gericht op structurele armoedebestrijding in Limburg en de maatschappelijke organisaties bij het opstellen van het provinciaal plan te betrekken.
Zie: 2e Gewijzigde Motie 3000 Smeets c.s. inzake structurele aanpak armoedebestrijding Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Motie ‘Zorgen voor onze zorg’ waarin het college wordt opgeroepen om in het kader van de sociale agenda de huidige stand van zaken in het totale zorglandschap in Limburg en enkele scenario’s voor de toekomst in kaart te brengen en over deze resultaten aan PS te rapporteren en aanvullend daarop in de uitwerking van de Strategische Arbeidsmarktagenda in het bijzonder oog te hebben voor de zorg.
Zie: 3e Gewijzigde Motie 3001 Smeets c.s. inzake zorgen voor onze zorg Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Motie ‘Belangen de Peel’ waarin het college wordt opgeroepen om ten behoeve van de door Defensie voorgenomen reactivering van Vliegbasis de Peel aan PS in kwartaal 1 2024 overzichtelijk te maken hoe het proces rondom deze ontwikkeling verloopt en bij het Rijk er zowel mondeling als schriftelijk op aan te dringen dat de regio de Peel een kwetsbaar gebied met veel opgaven is, en het daarom voor extra activiteiten moet worden ontzien.
Zie: Gewijzigde Motie 3002 Wolters Gregório c.s. inzake Belangen de Peel Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Motie ‘Stimuleringsregeling Zorgbuurthuizen’ waarin het college wordt opgeroepen om vanuit het Leefbaarheidsfonds de ‘subsidieregeling Limburgse zorgbuurthuizen’ op te zetten zodat onze samenleving aan de slag kan met het opzetten van kleinschalige zorg in de wijk en met het Rijk in overleg te treden hoe wij aanvullend budget kunnen krijgen om onze regeling kracht bij te zetten.
Zie: 2e Gewijzigde Motie 3003 Wolters Gregório c.s. inzake Stimuleringsregeling zorgbuurthuizen Limburg Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Motie ‘Toerisme in harmonie’ waarin het college wordt opgeroepen om duidelijke regelgeving en voorwaarden aan opwaarderen/omvormen van campings of nieuwbouw van vakantieparken in heel Limburg op te stellen en dit te doen met de werkgroep Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en gemeenten en in 2024 deze visie vakantieparken/ campings als amendement op de POVI aan PS ter vaststelling aan te bieden. En tot die vaststelling alvast te anticiperen op vast te stellen nieuw beleid en gemeenten verzoeken hier ook rekening mee te houden in hun bestemmingsplannen en vergunningverlening.
Zie: Gewijzigde Motie 3004 Kuiper c.s. inzake Toerisme in harmonie Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Daarnaast zijn ook de volgende moties die de SP mee heeft ingediend aangenomen:
Motie 2992        Brightlands campussen betrekken ook leerlingen uit                                      voortgezet onderwijs bij innovaties/Horizon
Motie 2998        Infra in control/CDA
Motie 3008        Verken internationale uitbreiding nachttrein/D66
Motie 3014        Grip op arbeidsmigratie/PvdA
Motie 3015        Gezondheid omwonenden Chemelot/PvdA
Motie 3016        Isolatie versnellen/PvdA
Motie 3027        Presentatie stichting omgevingsfonds MAA/PVV
Zie: Moties Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Reactie toevoegen

U bent hier