h

3 door SP ingediende moties aangenomen tijdens PS d.d. 30-9-2022

11 oktober 2022

3 door SP ingediende moties aangenomen tijdens PS d.d. 30-9-2022

Tijdens de PS vergadering d.d. 30-9 jl. zijn onderstaande 3 door de SP ingediende moties aangenomen:

Gewijzigde Motie 2902 Van Caldenberg Kuntzelaers inzake Publieke zeggenschap en revenuen Groeve Mourik door resp. voor de Provincie waarin het College wordt opgedragen om:
Gezien het feit dat het van belang is dat de Provincie en regio publieke zeggenschap krijgen over de ontwikkeling van de Groeve Mourik en de revenuen van deze ontwikkeling naar rato van de inbreng terugvloeien naar de Provincie en gemeentes, wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om - dit deze richting te verwerken in de Businesscase en voor te leggen aan de Staten.

Gewijzigd Motie 2903 Van Wageningen Caldenberg inzake Grond- en vastgoedbeleid gebaseerd op alle bezit en rechten waarmee beleid gemaakt wordt waarin het College wordt opgedragen om:
• Zo snel mogelijk grond- en vastgoedbeleid aan onze Staten ter besluitvorming voor te leggen.
• Dat is gebaseerd op - en vergezeld gaat van een compleet overzicht van alle grond- en vastgoedbezit van de provincie, opties en andere rechten alsmede grond- en vastgoedbezit, opties en andere rechten van verbonden partijen voor zover daar in de praktijk provinciaal beleid mee wordt gemaakt of redelijkerwijs kan worden gemaakt.

Gewijzigd Motie 2905 Wolters Gregorio inzake Waterrobuust in Regeling Grote Projecten waarin het College wordt opgedragen om:
● Het programmaplan ‘Samen naar een waterrobuust Limburg’ in de ‘Regeling Grote Projecten’ op te nemen en Provinciale Staten op deze manier zorgvuldig te informeren over de voortgang van het plan.

 

Reactie toevoegen

U bent hier