h

SP zorgt voor aanpassing Omgevingsvisie Limburg in relatie tot de toekomst van MAA

4 oktober 2021

SP zorgt voor aanpassing Omgevingsvisie Limburg in relatie tot de toekomst van MAA

Tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie in de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1-10-2021 heeft de SP fractie een Amendement ingediend, samen met PvdA, PvdD, GL, PVV en D66, om de in de Omgevingsvisie opgenomen tekst over Maastricht Aachen Airport te wijzigen in afwachting van de lopende onderzoeken naar MAA.

Bij de behandeling in Provinciale Staten van het sonderende stuk 'Omgevingsvisie Limburg' op 15-1-2021 is door toenmalig gedeputeerde Dritty de toezegging gedaan 'dat de passage in de Omgevingsvisie over MAA wordt geactualiseerd en in lijn wordt gebracht met het PS besluit indien dit besluit voor vaststelling van de Omgevingsvisie plaatsvindt. Mocht het PS besluit over MAA na de behandeling van de Omgevingsvisie komen, dan wordt de Omgevingsvisie behandeld zoals hij op dat moment is. Als naderhand een besluit over MAA komt dat afwijkt van de Omgevingsvisie, dan wordt de visie hierop aangepast'.
 
 

Hoewel het PS besluit over MAA, zoals bekend, pas in het voorjaar van 2022 wordt genomen stond in de op 1-10 jl. voorliggende 'Omgevingsvisie Limburg'  over MAA vermeld:
"Verder zetten wij in op de versterking van de inbedding van de luchthaven in de regionale economie en de ontwikkeling van het gebied Aviation Valley. Hier zijn meer dan 5.000 fte werkzaam in sectoren die ook ten dienste staan aan MAA".

Met het Amendement van de SP fractie wordt de tekst nu als volgt gewijzigd: 
“Verder zetten wij in op een zorgvuldige voortgang van de lopende onderzoeken naar de meest efficiënte toekomst voor MAA en haar omgeving, en zullen middels een apart Statenvoorstel de provinciale toekomstvisie voor MAA en Aviation Valley vorm geven.”

 

Reactie toevoegen

U bent hier