h

Wat doen we met de mest in Limburg?

13 november 2017

Wat doen we met de mest in Limburg?

Foto: SP

Recent publiceerden Dagblad De Limburger en NRC reportages over mestfraude in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Er is een grootschalig netwerk opgebouwd tussen mestproducenten, verwerkers en transporteurs. Ook voor de opslag en financiering zijn structuren opgebouwd waar nauwelijks kennis over lijkt te bestaan. Het OM deed onlangs een inval bij een mestverwerkingsbedrijf in Noord-Limburg. Daar is niet alleen sprake van mogelijke miljoenenfraude, maar ook van grote hoeveelheden mest en andere onbekende stoffen die mogelijk illegaal zijn opgeslagen of verwerkt.

Het is al jaren bekend dat de mestproductie door intensieve veeteelt en veehouderijen gigantisch is en dat in de mestverwerking veel geld omgaat. Ook is bekend dat meststoffen een grote bedreiging vormen voor het milieu, vanwege de grote hoeveelheden (rest)stoffen die in het water en de bodem belanden. De SP vindt dit een ernstige zaak en roept het college van GS op tot een diepgaand onderzoek naar de wijze waarop met mest wordt omgegaan. Daarom heeft de SP vandaag vragen gesteld aan het provinciebestuur over het mestprobleem. Hoe en waar wordt de mest opgeslagen en verwerkt en waar komen de reststoffen terecht? Welke rol hebben de overheden en hoe vullen zij deze in? Wat kan er gedaan worden om de problemen van veel te veel mest aan te pakken?

Fractievoorzitter Bram Schaminée: “Juist nu de provincie Limburg een omslag wil maken naar de verduurzaming van de Limburgse landbouw, moet ook het mestprobleem aangepakt worden. Dit is de schaduwkant van de grote vee-industrie in Limburg, met enorme gevolgen voor de kwaliteit van water en bodem, maar ook voor de volksgezondheid. Deze week staat de toekomst van de Limburgse agrarische sector op de politieke agenda, dus de SP zal ook daar inzetten op het aanpakken van het mestprobleem. Want zonder het aanpakken van de enorme mestoverschotten en alle problemen die dat met zich meebrengt, kan deze sector nooit duurzaam en toekomstbestendig worden.”

Reactie toevoegen

U bent hier