h

SP boekt successen in provinciebestuur

3 november 2017

SP boekt successen in provinciebestuur

Foto: Patrick Ahles / flickr.com

Tijdens de begrotingsbehandeling in de provincie benadrukte fractievoorzitter Bram Schaminée de vele successen die tot dusver door de SP-bestuurders geboekt zijn. Daarnaast gaf hij een aantal suggesties mee om het beleid op enkele punten aan te scherpen of te versnellen. De beeïndiging van de Limburg-branding door Connect, waar de SP al vanaf het begin kritisch op is, werd breed gesteund. De SP in het Limburgse bestuur maakt wel degelijk verschil.

Limburg aanpak werkgelegenheid
De Limburgse aanpak die door deze coalitie is ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen, heeft succes. En dat is niet alleen van belang voor de mensen zelf, maar ook voor de Limburgse bedrijven, die steeds lastiger aan geschikt personeel kunnen komen. Vorige week konden we lezen dat ruim 3000 mensen die voorheen lastig aan werk konden komen met de Limburg Aanpak aan een baan zijn geholpen bij VDL-Nedcar en Beej Benders. De SP is trots op dit resultaat en op de inspanningen van dit college die daartoe geleid hebben. Deze week verscheen het nieuwe Aanvalsplan Arbeidsmarkt. Daarin wordt verder doorgepakt op de ingeslagen weg, maar is ook aandacht voor de lange termijn.

Gezondheid
Gisteren werd de week van de Positieve Gezondheid afgetrapt. Limburg loopt voorop in deze nieuwe benadering. De essentie is dat we niet uitgaan van wat mensen niet kunnen, maar wat ze wel kunnen en hoe mensen zelf versterkt kunnen worden om vooral gezond te blijven. Dat gaat veel verder dan lichamelijke gezondheid. Ook de kwaliteit van leven, mentaal welbevinden, een fijne werkplek en prettige leefomgeving spelen daarin een rol.

Armoedebestrijding
Onlangs verscheen een brief van het college over de aanpak van kinderarmoede. Het restant van het budget transformatie jeugdzorg zal worden ingezet om armoede onder kinderen aan te pakken, samen met de partners in de provincie. Toen de SP in de oppositie zat hebben we vaak geprobeerd om armoedebestrijding op de provinciale agenda te krijgen. Bij nagenoeg elke begrotingsbehandeling hebben we daartoe een motie ingediend. De colleges van toen bleken daar nooit toe bereid. We zijn er dan ook trots op dat er nu 1 miljoen beschikbaar is voor de aanpak van kinderarmoede!

Gezonde kinderen
Behalve de aanpak van armoede bij kinderen, heeft dit college ook stevig ingezet op het gezonder maken van onze jeugd. Dat doen we door in te zetten op gezond eten, zoals bij de Gezonde Basisschool, en door het stimuleren van bewegen en sporten, onder andere met het programma Jongeren op Gezond Gewicht.
Gezonde kinderen zullen ook in de toekomst gezondere keuzes maken en daardoor minder ziek zijn en gemakkelijker een baan vinden. En vervolgens zullen zij hun eigen kinderen ook weer gezonder opvoeden. Daarmee maken we Limburg duurzaam gezonder.

Asbest en Energie
De SP heeft een speerpunt gemaakt van asbestsanering in deze coalitieperiode. De rekening van de sanering mag niet eenzijdig bij de particulieren en bedrijven worden gelegd. Daarom hebben we de energietransitie daaraan gekoppeld, zodat de sanering van het asbest betaald kan worden met energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Ondertussen heeft onze ‘asbestgedeputeerde’ niet stilgezeten. De lobby naar het Rijk en andere partners is stevig en leidt tot resultaten. Andere provincies hebben interesse getoond in de Limburgse aanpak en willen hier bij aansluiten. In Den Haag groeit het besef dat er meer middelen vanuit het Rijk nodig zijn voor de sanering. Gisteren nog kreeg de gedeputeerde de mededeling dat voor de aanpak en versnelling zoals die in Limburg dit jaar nog eens 26,5 miljoen extra aan subsidie wordt verstrekt. Ook de Europese Investeringsbank is onder de indruk van onze aanpak en heeft inmiddels 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de succesformule van het Limburgs Energiefonds, juist vanwege die koppeling!
Vorige week is in Horst aan de Maas het Asbestcentrum Limburg geopend in samenwerking met saneerders en partners. Daar worden opleidingen aangeboden, zodat het asbest op een verantwoorde en veilige manier kan worden gesaneerd. Dat leidt ook nog eens tot nieuwe banen voor Limburg.

Luchtkwaliteit
De SP heeft deze periode ook stevig ingezet op het verbeteren van de Limburgse luchtkwaliteit. Het is overduidelijk dat er iets moet gebeuren, want op sommige plekken is het bar slecht gesteld met de Limburgse lucht. Om tot een effectieve aanpak te komen, is eerst meer onderzoek nodig en dat kost helaas tijd. Een aantal onderzoeken loopt momenteel. De SP is blij dat het college ervoor heeft gekozen om de koppeling te maken tussen landbouw en milieu in de vorm van verduurzaming van de landbouw.

Klimaat en Energie
Mede dankzij de SP heeft dit college ook een stevige ambitie om de klimaatdoelstellingen te behalen. Dat doet de provincie onder andere door duurzaamheidsleningen. Het Limburgs Energie Fonds is in deze periode uitgegroeid tot een enorm succes en ook de regeling Duurzaam Thuis loopt goed. Duizenden Limburgers hebben inmiddels hun daken vol gelegd met zonnepanelen dankzij deze provinciale aanpak.
De grootste slagen zijn echter te maken bij de grote bedrijven die veel energie gebruiken. Deze week konden  we lezen wat de huidige stand van zaken is. De grote bedrijven zijn enthousiast en blij met de provinciale rol. Begin 2018 wordt naar verwachting het Limburgs Energie Akkoord getekend door bedrijven en provincie.

Kortom: de SP zorgt voor meer banen, betere gezondheid, aanpak armoede, asbestsanering, verbeteren luchtkwaliteit en verduurzaming voor zowel particulieren en bedrijven. De SP is trots op deze resultaten en maakt dus wel degelijk verschil in het bestuur.

Einde aan Limburg-branding in deze vorm
De SP kwam tijdens de begrotingsbehandeling met het breed gedragen voorstel om de Limburg-branding in deze vorm te beeïndigen. De SP is hier vanaf het begin kritisch op geweest. Door goed werk te leveren en mooie resultaten te boeken, krijgt de provincie Limburg vanzelf positieve aandacht in binnen- en buitenland. Dat bereik je dus door hard te werken, niet door dure reclame te maken. Inmiddels is er een hele organisatie opgetuigd voor de uitvoering van de Limburg-branding. Maar de afgelopen jaren is wat ons betreft gebleken dat het weinig toevoegt om dat door een externe organisatie te laten doen. 
In plaats daarvan vragen we het college om zelf te werken aan een communicatiestrategie vanuit de provinciale doelstellingen en speerpunten.

 

Reactie toevoegen

U bent hier