h

Openbare kennissessie over verduurzaming energienetwerken

9 december 2016

Openbare kennissessie over verduurzaming energienetwerken

Foto: EnelSharing / flickr.com

Op initiatief van de Statenleden Huub Quaedflieg (SP) en Hans van Wageningen (D66) organiseert de Statencommissie Milieu en Duurzaamheid uit Provinciale Staten een (openbare) kennissessie over het onderwerp Verduurzaming energienetwerken. De sessie vindt plaats op 12 december 2016, 18:00 uur, ’t Lab, Peter Debeyezaal Gouvernement Maastricht.

Aanleiding
De aanwending van fossiele energiebronnen voor de opwekking van de voor de mens bruikbare energie gaat ten koste van toekomstige generaties. De voorraden van fossiele energiebronnen steenkool, aardolie en aardgas raken vroeg of laat uitgeput, en de aanwending ervan veroorzaakt verandering van het klimaat.  Er zijn ook manieren om bruikbare energie duurzaam op te wekken, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties: windenergie, zonne-energie, waterkracht, geothermie, benutten van biomassa. De energiedistributienetwerken zijn ontworpen om gas en elektriciteit van grootschalige installaties naar de eindverbruikers te transporteren. Kleinschalige duurzame energieopwekking kan uit oogpunt van het bestaande energiedistributienetwerk problematisch zijn, naarmate er meer duurzame energie gebruikt wordt. Dan zijn er namelijk aanpassingen in het netwerk nodig.

Doel
Doel van de kennissessie is om de feitelijke situatie in beeld te brengen, alsmede deskundig onderbouwde prognoses. De initiatiefnemers Quaedflieg en Van Wageningen achten het van belang dat naast de wenselijkheid uit oogpunt van duurzaamheid, ook het kostenplaatje van verduurzaming van netwerken in beeld wordt gebracht. Het gaat dan om kosten voor zowel de (duurzame) energieproducent, de netwerkbeheerder, de energiegebruiker als voor de belastingbetaler.

De sessie is georganiseerd voor de leden van Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant alsmede voor de Limburgse wethouders die energie en duurzaamheid in hun portefeuille hebben.

Programma
De volgende sprekers leveren een bijdrage aan het programma:

- de heer I. Brinkman, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn;
- de heer J. Kimman, senior adviseur RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en lector nieuwe energie Zuyd Hogeschool;
- de heer F. Rooijers, directeur CE Delft (onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken);
- de heer H. Slootweg, manager Expertise, Bedrijfsvoering en Stations Enexis en deeltijdhoogleraar Smart Grids faculteit Elektrotechniek TU/e.

Klik hier voor het programma en nadere informatie. 

Reactie toevoegen

U bent hier