h

Geluid SP klinkt door in Limburgse begroting

8 november 2015

Geluid SP klinkt door in Limburgse begroting

Foto: René Gademann / flickr.com

Voor het eerst is er in Limburg een begroting waar de SP veel in terugziet wat voor de partij belangrijk is. Met twee bestuurders in dit college heeft de SP nu volop gelegenheid om beleid te maken dat goed is voor Limburg. Voor het eerst is er serieuze aandacht voor sociaal beleid en is de provincie Limburg leidend in duurzaamheid. De start is goed en dat laat de begroting ook zien. De SP zal de vinger stevig aan de pols houden van het college, zodat waargemaakt wordt wat in het coalitieakkoord is beloofd. Dit is wat fractievoorzitter Bram Schaminée benadrukte tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting voor het jaar 2016. Daarnaast haalde de SP op onderdelen waar de partij kritisch was de nodige toezeggingen binnen. 

Sociale agenda
De sociale agenda krijgt steeds meer vorm. Komende week is een werksessie met de Staten waarin hier uitgebreid over gesproken gaat worden.
In het eerste kwartaal van 2016 verschijnen een aantal belangrijke plannen voor de arbeidsmarkt, zoals het ‘Limburg Werkt Akkoord’ en het plan van aanpak ‘Leren op de werkplek’. De ambities zijn groot. Meer kansen op de arbeidsmarkt, meer stages en leerwerkplekken, veel aandacht voor jongeren en kwetsbare groepen. Hiermee versterkt de provincie de arbeidsmarkt van nu en die van de toekomst.

Op het gebied van zorg komen er plannen voor het verbeteren van de gezondheid van de Limburgers, voor het uitbreiden van goede buurtzorgconcepten en voor het veilig opgroeien van kinderen. Hierin wordt goed samengewerkt met alle gemeenten en heeft de provincie de belangrijke taak om de partijen bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat er resultaten geboekt worden. Het afwegingskader ‘Bouwen aan eigen kracht in Limburg’ komt ook in 2016. Laat de titel je niet misleiden. Bouwen aan eigen kracht betekent niet dat iedereen de problemen zelf maar moet oplossen. We moeten juist goede initiatieven die er al zijn in dorpen en wijken versterken en de goede voorbeelden waar mogelijk ook op andere plekken samen met mensen van de grond krijgen. Daarmee creëren we van kansen van onderop. En daarmee versterken we de leefbaarheid en sociale samenhang.

Duurzaamheid
Limburg heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Nog nooit heeft er een provinciebestuur in Limburg gezeten waar duurzaamheid zo hoog op de agenda stond. Het is een verantwoordelijkheid die we nu moeten nemen, want de klimaatverandering wacht niet op ons en noodzaakt ons tot directe actie.

Via het uitvoeringsplan Asbest en Energie kunnen particulieren en bedrijven hun energielasten omlaag brengen door te verduurzamen, waarmee tegelijkertijd een groot gezondheidsgevaar wordt aangepakt. Dat levert ook werkgelegenheid op. Niet alleen voor asbestsaneerders, maar ook voor installateurs van zonnepanelen en isolatiemateriaal, dakdekkers en bedrijven die worden ingeschakeld om meteen ook andere verbouwingen te doen.

Onlangs is het Provinciaal Waterplan gepresenteerd. Het plan heeft aandacht voor de kwaliteit en beschikbaarheid van water en het tegengaan van verdroging. Dat is goed voor de natuur, voor de landbouw en voor de kwaliteit van drinkwater. De inzet op brede samenwerking kan de SP onderschrijven. In het waterdossier heeft de lobby naar andere overheden zich in elk geval al bewezen. Van de totale investering van 140 miljoen euro in de komende 6 jaar komt ‘slechts’ 24 miljoen van de provincie zelf.

Werkgelegenheid
De economische structuurversterking moet wat de SP betreft vooral gericht zijn op meer banen. De SP ziet een aantal goede punten in de begroting staan. De aandacht voor het MKB, de logistiek en de maakindustrie is veelbelovend. En dat is van groot belang, want juist daar verdienen veel Limburgers hun brood. We verwachten dan ook mooie resultaten te gaan zien in de komende jaren, vooral in de vorm van nieuwe banen.

De SP ziet nog niet genoeg verbindingen met het MBO en LBO. De sectoren die van belang zijn worden allemaal genoemd, maar we zien nog niet hoe de kansen van MBO’ers en LBO’ers daar ook daadwerkelijk worden vergroot. Dit is volgens de SP een cruciale schakel tussen de economische structuurversterking en de sociale agenda. Volgens gedeputeerde Twan Beurskens (VVD) nemen kansen op dit gebied met de aantrekkende economie toe en beloofde tijdens de vergadering dat hier in de komende voorjaarsnota’s en begrotingen duidelijker benoemd zal worden.

Natuur
Bij het vastleggen van de Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszones zijn een aantal ruimtelijke doelstellingen vastgelegd. Maar het rijk kort elk jaar op het budget dat provincies krijgen voor natuur. Het is niet duidelijk welke middelen de provincie zelf inzet voor het verwezenlijken van de natuurdoelstellingen. De SP vreest dat de oorspronkelijke natuurdoelen niet meer verwezenlijkt zullen worden, in elk geval niet meer binnen de toen gestelde tijd.

Onlangs is afgesproken om het natuurbeleid nog eens helemaal tegen het licht te houden. Wat de SP betreft is dit een goed moment om de inzichten van de Staten en van de betrokken organisaties bij elkaar te brengen. Als de uitkomsten hiervan aanleiding geven voor aanvullend natuurbeleid of gedeeltelijke herziening van bestaand beleid, dan moeten we daartoe bereid zijn vindt de SP. Ook als dit financiële consequenties heeft. Gedeputeerde Van der Broeck (CDA) zegde toe dat een aanvullende notitie met de uitwerking van een quickscan over de bescherming van zilvergroene natuurgebieden hierbij betrokken wordt.

In het Wormdal liggen mooie kansen voor het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit, met aansluiting op Duitse Natura 2000. Daardoor kunnen interessante economische activiteiten tot ontwikkeling komen. Kerkrade is dit nu aan het onderzoeken en wij zouden hiervoor brede steun vanuit de provincie willen bepleiten. Gedeputeerde Van der Broeck wist te melden dat de provincie heeft dit opgepakt. De Staten worden geïnformeerd over de voortgang.

Kunst en cultuur 
De provincie heeft veel geld over voor kunst en cultuur. Dat vindt de SP een goede zaak, want kunst en cultuur geven de samenleving kleur en biedt mensen passie, verwondering en afleiding van het alledaagse. De SP vindt dat kunst en cultuur toegankelijk moeten zijn voor iedereen, dus niet alleen voor ingewijden of mensen met een dikke portemonnee. Zeker als we als overheid meebetalen, moeten we die eis stellen.

Limburg telt vele musea, een aantal grote en vele kleinere. De grote musea zijn relatief zeker van hun bestaan en genieten grote bekendheid. Juist de kleinere musea zijn onmisbare schakels en kunnen evenredige ondersteuning goed gebruiken om zich te kunnen onderscheiden en profileren. En juist de kleine musea zijn vaak verrassend en vernieuwend.

Onlangs kondigde gedeputeerde Koopmans aan dat er 100.000 euro bezuinigd wordt op de kunstaankopen in het provinciehuis en dat dit geld mogelijk naar andere musea gaat. Hij gaat op verzoek van de SP kijken of het mogelijk is om dit geld te investeren in de kleinere musea.

2015 is het jaar van de mijnen en dat is nu bijna voorbij. Een van de doelen was een sterkere verankering van het mijnverleden in de regio’s, met name als het gaat om blijvende zichtbaarheid. Vooral in Parkstad is helaas veel van het zichtbare mijnverleden verdwenen. Het Mijnmuseum in Heerlen kan dit verleden doen herleven. Maar er zijn ook mogelijkheden buiten het museum om het mijnverleden zichtbaarder te maken en te houden. De provincie kan hierin met haar beleid het verschil maken. Gedeputeerde Koopmans zegde toe dat dit onderdeel wordt van het provinciale beleid.

Reactie toevoegen

U bent hier