h

Transformatie Enci: een stevige adder onder de mergel

22 december 2009

Transformatie Enci: een stevige adder onder de mergel

Nadat de Provinciale Staten eerder besloten hebben dat de Enci in principe haar graafwerkzaamheden en haar verbrandingsoven dient te sluiten, is er een ontwikkelingsplan gestart waarbij de bevolking nauw
betrokken werd. Dit 'Plan van Transformatie' is nu afgerond. In vele sessies hebben verschillende deelnemers, waaronder de actiegroep 'Stop Enci', in een jaar tijd een heel aardig plan ontwikkeld voor de groeve
en voor het industrieterrein. Dit plan is ter goedkeuring aan Provinciale Staten aangeboden.

SP Statenlid Peter Visser gaf te kennen dat de wijze waarop het plan tot stand is gekomen een dikke voldoende verdient. De werkwijze kan in de toekomst vaker gebruikt worden bij grote ontwikkelingen. Voor de SP waren er drie knelpunten: verdroging van het Jekerdal, financiële garanties en de vermindering van uitstoot van gevaarlijke stoffen.

Een groot knelpunt dat niet opgelost werd is de verdroging van het Jekerdal in samenhang met het blijvend weg pompen van grondwater in de groeve. De SP fractie heeft dan ook gevraagd om een vervolgnota om dit probleem op te lossen en waarbij de Belgen, het Jekerdal is grotendeels Belgisch grondgebied, betrokken worden. Dit werd toegezegd.

Een ander knelpunt zijn de financiële middelen voor de uitvoering van het plan. Dit valt en staat met de drie betalende partijen, Enci, Provincie Limburg en Gemeente Maastricht die elk een derde van de € 750.000 moeten ophoesten. Daarnaast zijn er nog andere organisaties die mee moeten betalen zoals Natuurmonumenten die jarenlang geld van de Enci ontvangen heeft voor natuurcompensatie. Er zijn garanties dat het geld er komt maar er kan ook iets fout gaan bij sommige partijen of het kan gebueren dat de uiteindelijke kosten toch hoger uitvallen.

De stevige Boa onder het transformatieplan is een, op het allerlaatste moment, toegevoegd stukje met enkele schrikbarende uitspraken. Deze zijn niet eerder in commissies besproken en werden onopvallend toegevoegd aan
het transformatieplan. Een gang van zaken die Peter Visser 'achterbaks' noemt.

De SP diende een motie in die vroeg om halvering van de vervuilende uitstoot. Peter Visser: "Tijdens de Statenvergadering werd duidelijk welk spel werd gespeeld, de partijen wilden onze, toch al erg ruime, motie niet
ondersteunen. Zelfs de PvdA ging niet met ons mee. De motie haalde het niet en dat is zeer slecht nieuws voor de omwonenden."

De SP fractie heeft voor de nota gestemd, maar zal zich in de toekomst inspannen om alsnog een regel op de nemen die de emissie van vervuilende stoffen stevig omlaag brengt.

U bent hier