SP Limburg

Limburgs Maatwerk: Woningen voor vluchtelingen én Limburgers

09-11-2015Voor de tweede keer in korte tijd hebben Provinciale Staten een debat gehad over de opvang van vluchtelingen. De SP vindt het belangrijk om het debat aan te gaan over deze ingewikkelde kwestie. Aan de ene kant hebben duizenden vluchtelingen acuut hulp nodig, maar aan de andere kant maken veel mensen zich zorgen over de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van mensen met een verblijfsstatus. De SP wil de ogen niet sluiten voor de zorgen van mensen, maar zeker ook niet voor de vluchtelingen in nood. De SP is daarom ook blij dat de provincie, onder regie van SP-gedeputeerde Daan Prevoo, met het plan ‘Limburgs Maatwerk’ komt waarbij het mes aan twee kanten snijdt.

› Lees verder

Geluid SP klinkt door in Limburgse begroting

08-11-2015Voor het eerst is er in Limburg een begroting waar de SP veel in terugziet wat voor de partij belangrijk is. Met twee bestuurders in dit college heeft de SP nu volop gelegenheid om beleid te maken dat goed is voor Limburg. Voor het eerst is er serieuze aandacht voor sociaal beleid en is de provincie Limburg leidend in duurzaamheid. De start is goed en dat laat de begroting ook zien. De SP zal de vinger stevig aan de pols houden van het college, zodat waargemaakt wordt wat in het coalitieakkoord is beloofd. Dit is wat fractievoorzitter Bram Schaminée benadrukte tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting voor het jaar 2016. Daarnaast haalde de SP op onderdelen waar de partij kritisch was de nodige toezeggingen binnen. 

› Lees verder

Nieuwe werkconferentie N280-West op initiatief SP

23-10-2015Na een werkconferentie over de N280 begin september heeft de gedeputeerde de opdracht gekregen om de kosten per wegonderdeel inzichtelijk te maken. Ook zou in kaart worden gebracht wat het effect zou zijn van het eventueel schrappen van bepaalde maatregelen. Aangezien belanghebbenden tot dusver nauw zijn betrokken bij dit proces, lijkt het de SP een goede zaak om hen goed te blijven betrekken. Uit brieven van belanghebbenden hebben zij het gevoel dat dit op dit moment onvoldoende gebeurt. Vandaar dat de SP in de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid het voorstel heeft gedaan om op korte termijn een nieuwe werkconferentie te organiseren. Vervolgens kan dan hopelijk voortvarend aan de slag worden gegaan met de verdere uitwerking van aanpassingen aan deze weg.

› Lees verder

1Limburg: Plan voor nieuwe windmolens in Midden-Limburg

23-10-2015Vier Midden-Limburgse energiecoöperaties gaan samen met gemeenten en provincie zoeken naar locaties voor nieuwe windmolens in de lijn Neer-Nederweert- Weert en van daaruit richting de Noord-Limburgse Peelregio. Eerder deze maand pleitte SP-gedeputeerde Daan Prevoo in Dagblad de Limburger nog voor het opzetten van windmolenparken via dit soort burgerinitiatieven. Alleen op die manier kan Limburg de achterstand inlopen bij de door het rijk opgelegde bouw van windmolens. Nu komt er dus al vaart in deze ontwikkelingen. 

› Lees verder

1Limburg: Limburgse SP: Wachtlijsten voor huurwoningen aanpakken

23-10-2015SP-fractievoorzitter Bram Schaminée vindt dat gemeenten samen met de provincie plannen moeten maken voor de bouw van sociale huurwoningen in plaats van het afbreken van dit soort woningen. De SP denkt dat gemeenten ook kunnen bekijken of particuliere woningen tijdelijk verbouwd kunnen worden om vluchtelingen tijdelijk te huisvesten.

› Lees verder

Wachtlijsten sociale huurwoningen snel aanpakken

23-10-2015De Statenfractie van de SP in Limburg wil dat de provincie snel aan de slag gaat om de wachtlijsten in de sociale huursector aan te pakken. De wachtlijsten zijn al lange tijd een doorn in het oog. Mensen moeten vaak jaren wachten op een sociale huurwoning. Daar komt bij dat er op korte termijn extra woningen nodig zijn voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. De druk op de sociale huursector wordt hierdoor nog groter. De SP wil dat de provincie samen met de gemeenten de wachtlijsten nu aanpakt, zodat de druk op dit deel van de woningmarkt juist kleiner wordt.

› Lees verder

De Limburger: Vijf voor twaalf voor asbestsanering in Limburg

16-10-2015Op vrijdag 16 oktober was er volop aandacht van Dagblad De Limburger voor het asbestplan van de provincie Limburg onder regie van SP-gedeputeerde Daan Prevoo. De asbestsanering biedt volgens de gedeputeerde kansen. Behalve in het investeren in duurzame energie wijst hij ook op de impulsen voor de economie en werkgelegenheid. Prevoo wil dat Limburg samen met Overijssel koploper wordt bij de aanpak van de asbestsanering.

› Lees verder

1Limburg: Provincie akkoord met zes miljoen extra voor Buitenring

09-10-2015We hebben eenmalig 'met grote tegenzin' ingestemd met extra geld en reservepotje voor de Buitenring Parkstad. Onder meer een SP-motie om geen versoberingen meer toe te staan die ten koste gaan van natuur en leefbaarheid haalde het met grote meerderheid. 

› Lees verder

SP stemt eenmalig in met extra geld Buitenring

09-10-2015In de laatste Statenvergadering werd een voorstel van het College besproken om extra geld beschikbaar te stellen voor het afmaken van de Buitenring Parkstad. Voor de SP een gevoelig onderwerp want vanaf het begin zijn we tegen deze weg geweest. Nu is er eigenlijk geen weg meer terug en staan we met de rug tegen de muur. Het enige waar nu nog voor gezorgd kan worden is dat eerder gemaakte afspraken worden nagekomen. Aan deze voorwaarden wordt nu al bijna helemaal voldaan. De natuurvoorziening bij Reijmersbeek wordt niet geschrapt, het besluit over de randweg bij de Kranenpool in Brunssum wordt uitgesteld. Vandaar dat de SP eenmalig heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van extra geld voor de Buitenring. 

› Lees verder

SP bezorgd over ontwikkelingen Belevenispark Heel

07-10-2015Op 12 januari ondertekenden de provincie Limburg, gemeente Maasgouw en stichting Daelzicht de samenwerkingsovereenkomst belevenispark Daelzicht te Heel. In deze samenwerkingsovereenkomst werd afgesproken dat er binnen 12 maanden een business case zou liggen. Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels afgerond, maar de business case is nog steeds niet opgeleverd door stichting Daelzicht. In de tussentijd groeit de weerstand in de samenleving tegen dit belevenispark op de locatie Daelzicht in Heel. Dit blijkt naar aanleiding van het artikel “Protestgroep tegen belevenispark krijgt veel steun” in Dagblad de Limburger op 24 september jongstleden. Reden voor de SP om kritische vragen te stellen. 

› Lees verder

Pagina's