h

Agenda

Foto: Patrick Ahles / flickr.com
10:00 tot 18:00
Voorgesteld besluit
 
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. de volgende onderdelen uit het dossier van de Jaarstukken 2018 vast te stellen:
a. Bijlage 1: de Memorie van Toelichting Jaarstukken 2018;
b. Bijlage 2: de Jaarstukken 2018 inclusief de 3e begrotingswijziging 2019;
c. Bijlage 3: wijzigingsbesluiten reserves Jaarstukken 2018.
2. het voordelige resultaat 2018 als volgt te bestemmen:
a. € 20.721.660 als dekking voor de overboekingsvoorstellen;
b. € 1.000.000 voor de verhoging van het subsidieplafond voor het project 75 jaar bevrijding;
c. € 2.950.000 als alternatieve dekking voor de Einstein Telescope;
d. € 2.657.569 vloeit terug naar de Immunisatiereserve, conform de financiële spelregels;
3. de deeljaarrekening 2018 Provinciale Staten, Griffie en Zuidelijke Rekenkamer vast te stellen.
 
opbouw vergadering Klik Hier 

vrijdag 28 juni 2019

Statenvergadering

Foto: Patrick Ahles / flickr.com
10:00 tot 18:00

Klik Hier voor de Agenda 

Noot: Na afloop zal er een BBQ zijn , waaraan de SP Fractie NIET zal deelnemen.

U bent hier